Uitgangspunt van Passend Onderwijs is dat iedere leerling onderwijs krijgt aangeboden dat aansluit op wat het kind nodig heeft. Bij voorkeur binnen het regulier onderwijs en dichtbij huis. Samen met scholen en schoolbestuurders zijn afspraken gemaakt over de ondersteuning die iedere basisschool in de BAR-gemeenten biedt. Dit noemen we de basisondersteuning. Om de basisondersteuning te versterken en uit te breiden, krijgen scholen elk jaar financiële middelen van Samenwerkingsverband RiBA.

Passend onderwijs met RiBA

Passend onderwijs begint in de klas. De leerkracht speelt dagelijks in op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Voor verreweg de meeste kinderen lukt dit elke dag weer. Wanneer de basisondersteuning door de school niet voldoende blijkt, kan de school een beroep doen op het samenwerkingsverband om passende ondersteuning te helpen organiseren.

Signaleren met leerkracht

Op school overlegt de leerkracht met de intern begeleider (ib’er) en de ouders als het kind belemmerd wordt in zijn ontwikkeling.

Gesprek met leerkracht en intern begeleider

Als de leerkracht en de intern begeleider behoefte hebben aan aanvullende deskundigheid, dan kan een beroep gedaan worden op de gedragswetenschapper van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

SOT-gesprek of HIA-gesprek

Hierbij kan gekozen worden voor een gesprek binnen het SOT (School Ondersteuning Team) of het HIA (Handelingsgericht Integraal Arrangerend gesprek). De ouders of verzorgers worden vanzelfsprekend altijd uitgenodigd om deel te nemen aan deze gesprekken. De instemming van de ouders met een oplossing is van groot belang voor het slagen van een arrangement.

Arrangementen

Wanneer de leerkracht of een kind ondersteuning nodig heeft, zal gezamenlijk geprobeerd worden een passend arrangement te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld een periode zijn van ambulante ondersteuning aan de leerkracht door een deskundige van RiBA. Daarnaast is er een mogelijkheid om financiële middelen aan de school ter beschikking te stellen voor extra handen in de klas.

Soms kan ondanks de basisondersteuning en een arrangement onvoldoende ondersteuning worden geboden op een basisschool. In dat geval zal onderzocht worden of een school voor speciaal (basis)onderwijs passend onderwijs kan bieden. Deze keuze wordt altijd gemaakt in gesprek met de leerkracht en ouders van het kind. Voor een plaats op een school in het speciaal (basis)onderwijs is altijd een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze kan worden afgegeven op basis van een HIA-gesprek. De TLV wordt aangevraagd door de school.

Zie verder TLV-beleid >>

Grafiek_RiBA_stappen_scholen
Arrangement Regisseurs Thuiszitten

Iedereen betrokken in het onderwijsnetwerk van SWV RiBA gunt kinderen een plaats op een passende school. Er ontstaan echter situaties waarin kinderen niet kunnen deelnemen aan het onderwijs zoals deze geboden wordt in een van onze scholen. In een situatie van (dreigend) thuiszitten blijft de wettelijke verantwoordelijkheid van zorgplicht leidend. Dit betekent dat het schoolbestuur van de school waar een kind is aangemeld verantwoordelijk is om passend onderwijs te ontwikkelen. Tegelijkertijd ligt er ook een verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een thuisnabij dekkend netwerk bij het Samenwerkingsverband. Vanuit deze twee perspectieven volgt een gedeelde verantwoordelijkheid voor thuiszittende kinderen. Dit kan worden gerealiseerd door twee regisseurs thuiszitten aan te wijzen; één regisseur namens het schoolbestuur dat zorgplicht heeft en één regisseur namens het Samenwerkingsverband.

Lees verder in Arrangement Regisseurs Thuiszitters >>

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De mate waarin huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomt in de Nederlandse samenleving is zorgelijk. Op 1 juli 2013 is de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Vanaf 1 januari 2019 treedt een nieuwe, verbeterde Meldcode in werking.

Teamleden van SWV RiBA maken onderdeel uit van een netwerk van personen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen woonachtig in de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk, Albrandswaard. De teamleden van RiBA hebben de plicht om bij te dragen aan een veilige omgeving voor de kinderen die vallen onder de BAR-gemeenten. Zij hebben een signaleringsverantwoordelijkheid inzake kindermishandeling. De school zal dan de Meldcode in gang zetten en de medewerker van RiBA wordt betrokken in het kader van advisering. Er zijn echter ook situaties denkbaar dat de eerste signalen door de medewerker van RiBA worden opgevangen of dat de medewerker van RiBA de situatie anders inschat dan de school en de Meldcode inzet of doorzet, terwijl de school dit niet nodig acht.

Plan van aandacht SWV RiBA versie september 2020

Downloads

Op de webpagina ‘Downloads‘ kunt u informatie vinden:

  • leerkrachtbrief SOT
  • leerkrachtbrief HIA
  • onze folder
  • informatie over dyslexie

Nieuwsbrief

Ongeveer een keer per maand sturen we een nieuwsbrief naar alle scholen en partners. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet en wilt u hem wel ontvangen? Schrijft u zich dan in:

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Adres
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA
Kastanjelaan 18H
2982 CM Ridderkerk

Direct contact?
Wilt u direct iets aan ons vragen of melden?
Dan kunt u bellen naar 085-7501070 of mailen naar info@swv-riba.nl