Heeft uw kind meer ondersteuning nodig?

Het kan zijn dat uw kind moeite heeft met taal, lezen of rekenen of behoefte heeft aan meer begeleiding en persoonlijke aandacht. Wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind of ziet dat uw kind zich niet prettig voelt, dan kunt u dit onder de aandacht brengen van de leerkracht. Wanneer de ondersteuning door de school niet voldoende blijkt, overlegt u met de leerkracht en de intern begeleider (ib’er) over mogelijkheden voor meer ondersteuning van uw kind.
In samenwerking met RiBA kan passende ondersteuning ontwikkeld worden.
RiBA beschikt over orthopedagogen, kinderpsychologen en ambulant ondersteuners.

Passend onderwijs met RiBA

Als ouder kunt u vragen hebben over passend onderwijs op de basisschool van uw kind.

In deze brochure wordt antwoord gegeven op zoveel mogelijk vragen over passend onderwijs.

Hieronder ziet u welke stappen er genomen kunnen worden voor ondersteuning.

Signaleren met leerkracht

Op school of door uzelf is een probleem gesignaleerd. De leerkracht en u bespreken en kijken of er ondersteuning nodig is. Het gesprek over uw kind begint met de leerkracht.

Gesprek met leerkracht en intern begeleider (ib’er)

Blijkt de basisondersteuning van de school niet voldoende? Dan kunnen de leerkracht en de intern begeleider u informeren over welke ondersteuningsmogelijkheden er nog meer zijn voor uw kind. Zonodig volgt een aanmelding voor een SOT-gesprek of HIA-‏gesprek met deskundigen van RiBA.

SOT-gesprek

Schoolondersteuningsteam (SOT)
Het SOT-gesprek is een kort gesprek tussen de leerkracht, de intern begeleider van de school, ouders, deskundigen van RiBA en het Wijkteam van de gemeente. Er wordt met u gesproken over de onderwijsbehoeften van uw kind en welke ondersteuning op korte termijn kan worden geboden.
Download de infromatie over het SOT-gesprek

“Het beste in ieder kind boven halen, daar doen wij graag
iets extra’s voor! ”
HIA-gesprek

Handelingsgericht Integraal Arrangerend (HIA)
Heeft het gesprek over uw kind meer tijd nodig? Dan nemen we de tijd in een HIA-gesprek om met elkaar te begrijpen hoe uw kind zich ontwikkelt en welke ondersteuning daarbij kan helpen.
In het HIA-gesprek wordt samen met u, de school, het wijkteam en deskundigen rond het kind, onderzocht welke ondersteuning uw kind nodig heeft.
Download de informatie over het HIA-gesprek.

Arrangementen

Wanneer uw kind naast de basisondersteuning van de school andere ondersteuning nodig heeft zal met u en de school geprobeerd worden een passend arrangement te ontwikkelen.
Een arrangement is een (tijdelijk) aanvullende ondersteuning.
De leerkracht kan bijvoorbeeld ambulante ondersteuning krijgen van deskundigen van RiBA. Ook kan RiBA de school helpen om extra handen in de klas (onderwijs ondersteuner) te krijgen.

Soms heeft uw kind onvoldoende baat bij de ondersteuning op de basisschool. Plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs kan dan een betere keuze zijn. Deze keuze wordt altijd gemaakt in een gesprek tussen u, de leerkracht, deskundigen van RiBA en deskundigen van de school voor speciaal (basis)onderwijs. Wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met de intern begeleider of directeur van de school waar uw kind staat ingeschreven.

Ouderfunctionaris

Met ingang van 1-3-2021 is het voor iedere school van RiBA mogelijk om gebruik te maken van de diensten van de ouderfunctionaris. Ouders met vragen over de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van hun kind, kunnen bij de ouderfunctionaris van RiBA terecht.

De ouderfunctionaris kent de sociale kaart van de BAR-organisatie en weet welke mogelijkheden er bij Samenwerkingsverband RiBA zijn om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te ondersteunen. De ouderfunctionaris helpt ook graag bij het kiezen van een passende school of biedt ondersteuning bij bijvoorbeeld een lastig gesprek op school. Daarnaast legt zij contact met partnerorganisaties zoals het wijkteam of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wanneer dat nodig is. De ouderfunctionaris is ook altijd bij kinderen die wel leerplichtig zijn maar niet naar school gaan betrokken.

De ouderfunctionaris van RiBA is niet alleen voor ouders een onafhankelijke gesprekspartner, maar ook voor scholen. Zij speelt een belangrijke rol in het vormgeven van educatief partnerschap, de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind, op de scholen. Zij richt zich vooral op het blijven voeren van gesprekken met elkaar, zodat het kind op een prettige manier naar school kan (blijven) gaan. Daarnaast is zij aandachtsfunctionaris op het gebied van kindermishandeling.
De ouderfunctionaris wordt in overleg met de gedragswetenschapper van RiBA ingezet. Ook kunnen ouders rechtstreeks via loket@swv-riba.nl om ondersteuning door de ouderfunctionaris vragen. Hiervan zal de school en de gedragswetenschapper op de hoogte gesteld worden.

Dyslexie

Download hier het aanmeldformulier voor dyslexieonderzoek.

Privacy en uw rechten

Wanneer uw kind extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school zullen er gegevens nodig zijn over de behoefte aan ondersteuning van uw kind. Dit zijn gewone persoonsgegevens als naam en adres, maar ook bijzondere gegevens als bijvoorbeeld informatie over gezondheid of problemen in de ontwikkeling van uw kind. De school en ook andere specialisten uit het samenwerkingsverband hebben deze gegevens nodig om uw kind te kunnen helpen.
Het is voor u goed om te weten wat de rechten zijn in verband met de privacy van uw kind.
In de handreiking voor ouders en het privacyreglement leest u hier meer over.

De Functionaris Gegevensbescherming van RiBA is Angela Groen, a.groen@cedgroep.nl

Privacy tool

De privacy tool is een digitale tool en geeft u overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy.

Ga voor o.a. de processtappen, routes en wie daarvoor verantwoordelijk is naar de privacy tool.

Klachten

Als u klachten heeft over RiBA dan vinden wij het fijn wanneer u dit met ons bespreekt. Als we er samen niet uitkomen kunt u voor meer informatie kijken op Klacht- en bezwaarcommissie.

Downloads

Op de webpagina Downloads kunt u informatie vinden over:

  • Swv RiBA
  • Passend onderwijs
  • Privacy en uw rechten
  • Dyslexie
  • Schoolondersteuningsteam  (SOT) – informatie voor ouders
  • Handelingsgericht Integraal Arrangeren (HIA) – informatie voor ouders
  • Het maken van een account voor het inloggen in het dossier van uw kind in Kindkans
  • Instructievideo voor het inloggen in Kindkans door ouders (met een account).