Heeft uw kind meer ondersteuning nodig?

Het kan zijn dat uw kind moeite heeft met taal, lezen of rekenen of behoefte heeft aan meer begeleiding en persoonlijke aandacht. Wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind of ziet dat uw kind zich niet prettig voelt, dan kunt u dit onder de aandacht brengen van de leerkracht. Wanneer de ondersteuning door de school niet voldoende blijkt, overlegt u met de leerkracht en de intern begeleider (ib’er) over mogelijkheden voor ondersteuning van uw kind.
In samenwerking met RiBA kan passende ondersteuning ontwikkeld worden.
RiBA beschikt over orthopedagogen, kinderpsychologen en ambulant ondersteuners.

Passend onderwijs met RiBA

Hieronder ziet u welke stappen er genomen kunnen worden voor ondersteuning.

Signaleren met leerkracht

Op school of door uzelf is een probleem gesignaleerd. De leerkracht en u bespreken en kijken of er ondersteuning nodig is. Het gesprek over uw kind begint met de leerkracht.

Gesprek met leerkracht en intern begeleider (IB)

Blijkt de basisondersteuning van de school niet voldoende? Dan kunnen de leerkracht en de intern begeleider u informeren over welke ondersteuningsmogelijkheden er nog meer zijn voor uw kind. Zonodig volgt een aanmelding voor een SOT-gesprek of HIA-‏gesprek met deskundigen van RiBA.

SOT-gesprek

Schoolondersteuningsteam (SOT)
Het SOT-gesprek is een kort gesprek tussen de leerkracht, de intern begeleider van de school, ouders, deskundigen van RiBA en het Wijkteam van de gemeente. Er wordt met u gesproken over de onderwijsbehoeften van uw kind en welke ondersteuning op korte termijn kan worden geboden.
Download hier de ouderbrief voor het SOT-gesprek >>

“Het beste in ieder kind boven halen, daar doen wij graag
iets extra’s voor! ”
Samenwerkingsverband RiBA
HIA-gesprek

Handelingsgericht Integraal Arrangerend (HIA)
Heeft het gesprek over uw kind meer tijd nodig? Dan nemen we de tijd in een HIA-gesprek om met elkaar te begrijpen hoe uw kind zich ontwikkelt en welke ondersteuning daarbij kan helpen.
In het HIA-gesprek wordt samen met u, de school, het wijkteam en deskundigen rond het kind, onderzocht welke ondersteuning uw kind nodig heeft.
Download hier de ouderbrief voor het HIA-gesprek>>

Arrangementen

Wanneer uw kind naast de basisondersteuning van de school andere ondersteuning nodig heeft zal met u en de school geprobeerd worden een passend arrangement te ontwikkelen.
Een arrangement is een (tijdelijk) aanvullende ondersteuning.
De leerkracht kan bijvoorbeeld ambulante ondersteuning krijgen van deskundigen van RiBA. Ook kan RiBA de school helpen om extra handen in de klas (onderwijs ondersteuner) te krijgen.

Soms heeft uw kind onvoldoende baat bij de ondersteuning op de basisschool. Plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs kan dan een betere keuze zijn. Deze keuze wordt altijd gemaakt in een gesprek tussen u, de leerkracht, deskundigen van RiBA en deskundigen van de school voor speciaal (basis)onderwijs. Wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met de intern begeleider of directeur van de school waar uw kind staat ingeschreven.

Privacy

Wanneer uw kind extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school zullen er gegevens nodig zijn over de behoefte aan ondersteuning van uw kind. Dit zijn gewone persoonsgegevens als naam en adres, maar ook bijzondere gegevens als bijvoorbeeld informatie over gezondheid of problemen in de ontwikkeling van uw kind. De school en ook andere specialisten uit het samenwerkingsverband hebben deze gegevens nodig om uw kind te kunnen helpen.
Het is voor u goed om te weten wat de rechten zijn in verband met de privacy van uw kind.
In de handreiking voor ouders leest u hier meer over.

De Functionaris Gegevensbescherming van RiBA is Angela Groen, a.groen@cedgroep.nl

Klachten

Als u klachten heeft over RiBA dan vinden wij het fijn wanneer u dit met ons bespreekt. Als we er samen niet uitkomen kunt u voor meer informatie kijken op ‘Klacht- en bezwaarcommissie’ >>

Downloads

Op de webpagina ‘Downloads‘ kunt u informatie vinden:

  • ouderbrief SOT
  • ouderbrief HIA
  • onze folder
  • informatiebrief over dyslexie

Adres
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA
Kastanjelaan 18H
2982 CM Ridderkerk

Direct contact?
Wilt u direct iets aan ons vragen of melden?
Dan kunt u bellen naar 085-7501070 of mailen naar info@swv-riba.nl