Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA is actief in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR-gemeenten).

RiBA werkt hecht samen met alle scholen en heeft goede contacten met scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in de regio. Samen zorgen wij dat ieder kind in deze regio het basisonderwijs krijgt dat het nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Lees meer in ons Ondersteuningsplan 2020-2024

Onze scholen

Klik op de gekleurde ballonnen voor de namen, adresgegevens en website van de scholen.
– Albrandswaard
– Barendrecht
– Ridderkerk

Onze medewerkers

De gedragswetenschappers van RiBA zijn medewerkers met een afgeronde wetenschappelijke opleiding als psycholoog of orthopedagoog. Ze zijn bevoegd om diagnostisch onderzoek bij kinderen uit te voeren. Onze ambulant ondersteuners hebben allemaal gewerkt in het speciaal (basis)onderwijs. Hun ervaring hebben ze aangevuld met post-HBO opleidingen.

Klik hier voor het overzicht van onze medewerkers >>
Klik hier voor het overzicht van onze vacatures >>

Voorschoolse voorzieningen

Voorschoolse voorzieningen zoals kinderdagverblijf en peuterspeelgroep zijn de voorlopers van het regulier of speciaal (basis)onderwijs. Voorschoolse voorzieningen, basisscholen, BAR-gemeenten en RiBA zorgen samen voor een goede overdracht van de kinderen.

Een ambulant ondersteuner van RiBA kan betrokken zijn bij de aanloop en overgang naar groep 1 van de basisschool. Deze ondersteuning kan in de basisschool worden voortgezet.

Speciaal (basis)onderwijs

Scholen voor speciaal (basis)onderwijs richten zich op kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan het regulier basisonderwijs kan bieden. Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn met een verstandelijke/lichamelijke beperking of met ernstige gedragsproblemen. RiBA heeft goede contacten met SBO De Burcht en SO De Wilgen in de BAR-gemeenten en regionaal met meerdere scholen voor speciaal (basis)onderwijs.

Voortgezet onderwijs (VO)

Om de stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen, onderhoudt RiBA werkcontacten met Samenwerkingsverband Koers VO.

Wijkteams van de BAR-gemeenten

De wijkteams hebben de zorg over de kinderen in hun gebied en kunnen met hun informatie en kennis een belangrijke bijdrage leveren aan passend onderwijs op basis van de Jeugdwet. Deze teams zijn verantwoordelijk voor de extra (para)medische voorzieningen voor kinderen.
Website wijkteams gemeente Barendrecht >>
Website wijkteams gemeente Albrandswaard >>
Website wijkteams gemeente Ridderkerk >>

Medezeggenschap

RiBA kent twee organen voor medezeggenschap:

Ondersteuningsplanraad (OPR)
Deze bestaat uit ouders en onderwijsmedewerkers en heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Alle besturen worden vertegenwoordigd in de OPR op basis van één stem per schoolbestuur.
De OPR-leden stellen zich graag aan u voor.
U kunt mailen met de OPR: ondersteuningsplanraad@swv-riba.nl

Medezeggenschapsraad (MR)
Deze bestaat uit drie medewerkers van RiBA. De MR heeft advies- en instemmingsrecht op personele aangelegenheden.

Organisatie en bestuurlijke inrichting

Bij Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA zijn acht schoolbesturen aangesloten. De stichting kent als organen het College van Bestuur (bestaand uit de directeur-bestuurder) en de Raad van Toezicht (bestaand uit een onafhankelijke voorzitter en vertegenwoordigers van alle deelnemende schoolbesturen en de OPR).


Het kernberaad bestaat uit directeuren van de deelnemende schoolbesturen en adviseert de directeur-bestuurder over het te voeren beleid van het SWV.

Informatiebeveiliging- en Privacy beleidsplan

Klik hier voor het Informatiebeveiliging- en Privacy beleidsplan.

Jaarverslag swv RiBA 2020

Jaarverslag swv RiBA 2020

Communicatieplan

Het Samenwerkingsverband ziet communicatie als een middel om de gestelde doelen en visie, zoals verwoord in het RiBA Ondersteuningsplan 2020-2024, te kunnen realiseren. Hierbij zijn onderstaande uitgangspunten leidend.

  1. We communiceren op basis van gelijkwaardigheid, wederkerigheid en bij voorkeur met ouders en leerlingen in de school. Het samenwerkingsverband is ondersteunend voor deze communicatie.
  2. We communiceren handelingsgericht en vanuit pedagogisch optimisme; we denken vanuit kansen en mogelijkheden voor kinderen en ouders.
  3. We communiceren open en transparant; we zeggen wat we doen en kunnen en doen wat we zeggen.

In het Communicatieplan RiBA leest u meer over hoe de communicatie verloopt, met wie een gesprek gevoerd wordt, wat het doel van het gesprek is, wie gesprekspartners kunnen zijn en met welke instrumenten.

In onderstaand schema een overzicht van alle betrokken partners.
(Klik op de hotspots voor de toelichtingen)

1
2
3
4
5
6
1

Kind

Kinderen en hun belangen staan centraal in ons samenwerkingsverband. Het is in het belang van onze leerlingen dat er een open, integrale en oplossingsgerichte wijze van gespreksvoering wordt gehanteerd.

2

Ouder(s) en/of voogd

Ouders zijn waardevolle gesprekspartners. Zij kennen hun kind het beste.

3

Leerkrachten en ib-ers van de scholen

Het gebeurt in de klas. De ib’er van de school verbindt ondersteuningsvragen van de leerkracht met het samenwerkingsverband.

4

Partners en medewerkers van SWV RiBA

Onze medewerkers leveren vanuit hun functie en expertise een bijdrage aan de ontwikkeling van passend onderwijs voor leerlingen. Om passend onderwijs te ontwikkelen is vaak de inbreng van partners buiten het onderwijsveld van groot belang.

5

OPR en MR-P

OPR stemt in met het ondersteuningsplan (OP) en de begroting, bespreekt beleidsontwikkelingen, geeft feedback op beleid en geeft aanzet tot nieuw beleid. De MR-Personeel doet dit ten aanzien van personeelsbeleid van ons samenwerkingsverband.

6

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) geeft feedback op beleid en houdt toezicht op correcte uitvoering van beleid.