Het beste in ieder kind boven halen,
daar doen wij graag iets extra's voor!

PASSEND ONDERWIJS

Wat is Passend Onderwijs eigenlijk?

Passend Onderwijs is onderwijs afgestemd op de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind. We kijken daarbij niet naar wat het kind niet kan, maar juist naar wat het kind wel kan.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig?

Uw kind kan extra ondersteuning nodig hebben om redenen die bij u als ouder of verzorger bekend zijn. Meldt u dit bij de school, zodat u met elkaar de situatie en mogelijkheden kunt bespreken.

De leerkracht van uw kind ziet uw kind elke dag op school. Wanneer de leerkracht merkt dat extra ondersteuning nodig is, kan actie ondernomen worden met een stappenplan.

Stappenplan Passend Onderwijs

Stap 1

De leerkracht signaleert een extra onderwijsbehoefte van een kind en zal meestal zelf invulling geven aan deze extra behoefte. Is dit niet voldoende, dan volgt stap 2.

Stap 2
De leerkracht overlegt met de Intern Begeleider (IB) en de ouders over de extra ondersteuning. Indien nodig volgt stap 3.

Stap 3
De IB overlegt met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA over een eventueel traject. In dit overleg kan gekozen worden voor een gesprek binnen het SOT (School Ondersteuning Team) of het HIA (Handelingsgericht Integraal Arrangerend).
In het SOT overleggen de leerkracht, IB, ouders, gedragswetenschappers van RiBA en een vertegenwoordiger van het wijkteam met elkaar.
Bij een HIA-gesprek kunnen extra deskundigen op verschillende vakgebieden worden ingeschakeld.
Met elkaar kijken we welke oplossing het beste toekomstperspectief biedt voor het kind. De ouders of verzorgers worden vanzelfsprekend altijd uitgenodigd om SOT- of HIA-gesprekken bij te wonen. De instemming van de ouders voor de oplossing is in deze gesprekken altijd doorslaggevend. (Download hier de ouder- en leerkrachtbrief over SOT)


Om welke soorten extra ondersteuning gaat het?

RiBA heeft een indeling gemaakt om ouders, leerkrachten en scholen een leidraad te geven bij het vinden van het juiste traject voor een kind. Het belang van het kind staat hierbij altijd voorop. In de afbeelding hieronder ziet u welke soorten ondersteuning er zijn:

soorten ondersteuning

Basisondersteuning
Dit is ondersteuning die iedere school biedt. Voor de meeste kinderen is dit voldoende om de school met succes te doorlopen.

Basisondersteuning met RiBA
Naast de basisondersteuning krijgen basisscholen vanuit RiBA een budget om de basisondersteuning uit te breiden en te versterken. Denkt u bijvoorbeeld aan extra aandacht voor taal, lezen en rekenen, prikkelarme en veilige werkplekken, uitdagende lessen voor hoogbegaafde leerlingen en het aanpakken van ongewenst gedrag.

Arrangementen
Wanneer een kind een korte periode extra ondersteuning nodig heeft, kan het in aanmerking komen voor een licht arrangement. Dit houdt in dat tijdelijk extra ondersteuning gegeven wordt aan de leerkracht en/of dat er middelen aan de school ter beschikking worden gesteld.

Zijn de school en de leerkracht niet in staat de leerling te ondersteunen met een licht arrangement, dan kan er sprake zijn van een extra arrangement. Hierbij wordt vaak een plan opgesteld in samenwerking met deskundigen, bijvoorbeeld een kinderpsycholoog of hulpverlener. Ook dit arrangement is tijdelijk, maar kan langer duren dan een licht arrangement.

Speciaal (basis)onderwijs
Soms kan onvoldoende ondersteuning worden geboden op een school in het regulier basisonderwijs. In dat geval zal onderzocht worden of een school voor speciaal (basis)­onderwijs het vereiste passend onderwijs kan bieden. Deze keuze wordt altijd gemaakt in nauw overleg met de ouders.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Voor een plaats op een school in het speciaal (basis)onderwijs is altijd een toelaatbaar­heids­verklaring (TLV) nodig. Wilt u deze aanvragen of er meer over weten, geeft u dit dan aan bij de directie of IB van de school waar uw kind is aangemeld of ingeschreven. Zie voor meer info ook www.passendonderwijs.nl

Landelijke website

Meer informatie is te vinden op de website van de landelijke overheid. www.passendonderwijs.nl >>

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband RiBA

Voor meer informatie is ook ons ondersteuningsplan beschikbaar.
Ondersteuningsplan 2016-2020 >>

Passend Onderwijs op de school in uw buurt
Uw kind heeft recht op Passend Onderwijs. Ook als het daarvoor extra ondersteuning nodig heeft. Nieuw is dat uw kind in de meeste gevallen gewoon naar een school kan gaan bij u in de buurt. Dus samen met vriendjes en vriendinnetjes uit de vertrouwde omgeving de schooltijd beleven. Een school voor speciaal (basis)onderwijs komt pas in aanmerking als de extra ondersteuning binnen de basisschool nog niet geboden kan worden.


Animatie Passend Onderwijs

Onderstaande animatie legt in drie minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.